1    

 

Huvudmålet med elutredningen

är att för kundens räkning sänka kostnaderna för energi. Vi prioriterar fasta och rörliga kostnader där investering ej krävs och pay-off tiden är under 1 år.

Elutredningen

börjar med att historiska uppgifter rörande elkostnaderna samlas in. Dessa uppgifter granskas och ger en bra översikt för det fortsatta utredningsarbetet.

Sedan besöks aktuella anläggningarna för en översyn på plats. Intressanta iakttagelser noteras och läggs till utredningsmaterialet. Informationen bearbetas, beslut om åtgärder tas och genomförs.

Till sist träffar vi kunden där vi avlägger en slutlig rapport över utförda åtgärder och årligt besparingsbelopp. I samband med slutrapporten framförs även förslag på åtgärder där pay-off tiden är mellan 1 och 10.